Loader M Created with Sketch.
   ארכיטקטורה פרויקט גמר

   לירון גרנות ברנשטיין
   Liron Granot Bernstein

   054-7496176
   Liron.gbernstein@gmail.com

   הביטוס

   הפרויקט שלי מציע שילוב של הפדגוגיה החינוכית כחלק מהמרקם העירוני הקיים על ידי רשת מרחבי למידה. ההביטוס הוא "סך הכשירויות המורות לשחקן נתון כיצד עליו לפעול, כיצד "לשחק" בחוקי השדה המדעי הנתון" בפרויקט שלי התלמידים הם השחקנים והמרחב העירוני הוא השדה הנתון. העיר כרשת מהווה תוכנית של בית הספר והמסלולים ברשת העירונית הם מסדרונות של בית הספר. המפגשים בבית הספר של העיר הם בין אנשים מגוונים, שדות של ידע נרחב, גיוון ושפע. בעוד הדגש הוא על חקירה, גילוי וניסוי. היום אנחנו מבינים שתלמידים ומורים של המאה ה21 צריכים ללמוד וללמד אחרת. השיח סביב השינוי בפדגוגיה החינוכית קיים. אני מציעה דרך להביא את השינוי לכדי מעשה. היציאה לעיר תעורר את הסקרנות של התלמיד ותפעיל את החושים הטבעיים מתוך מוטיבציה פנימית. ההביטוס משתלב במרקם העירוני הקיים וכחלק ממנו, במרחבים הפתוחים הקיימים ובמרחבי למידה עירוניים חדשים שישתלבו כחלק מהמסדרון האקולוגי- חינוכי. הפדגוגיה מבקשת להעניק לתלמידים שדות של ידע רחב בתחומים מגוונים אבל בגבולות בית הספר. ההביטוס כמערכת משלימה מייצרת מפגשים בן תוכן פדגוגי לבין עבודה מעשית, ובכך מאפשרת התנסות עם תחומים של חיי היום יום הבוגרים עוד בשלב הלימודים. מרחבי החינוך העירוניים תוכננו מתוך מחשבה על העיר כחלק מתוכנית הלמידה, דרך יצירה של מפגשים ספונטנים ומתוכננים בין שכבות ורבדים שונים בעיר. המבנים השונים יהווה מרחבים עירוניים עבור התושבים ועבור התלמידים כאחד. המרחב יודע להתאים את עצמו לצורך הרגעי בזמן שונה לאורך היום.

   ארכיטקטורה חדשנות עיצוב

   הצעות נוספות:

   עדי אמארא

   אביטל חביב

   נגה דורון

   ליאור חלד שומרוני

   נטע טל