Loader M Created with Sketch.
   ארכיטקטורה פרויקט גמר

   רבקה בר אור
   Rivka bar or

   053-8309994
   rivka1121@gmail.com
   instagram icon @rivkabaror

   שדה עירוב

   העיר בית שמש מוזכרת עוד מימיי המקרא בה התקיימה כ"תל בי שמש" ואת הריסותיה ניתן לזהות עד עצם היום הזה. החל מקום המדינה התפתחה בית שמש מימייה כמעברת עולים ועד לעיר שהיא היום, תוך פיתוח השכונות במתווה הטופוגרפי המאפשר ובין ערכי הטבע הקיימים באזור, החל מנחל שורק מצפון ונחל האלה מדרום אשר נבעו בעבר וכיום זורמים בעיקר בימות החורף ושולחים ערוצי נחל אל תוך העיר הקיימת היום. אכלוסי העיר הראשונות כללו מגוון משפחות בעלי אורח חיים מסורתי, כאשר התפתחות העיר לאורח השנים היוותה אופי דתי יותר וכך הגיע העיר למצב בה 64% האוכלוסייה המתגוררת כיום מתאפיינת כדתית חרדית. בנוסף לאוכלוסיית התושבים, לאור ההיסטוריה והתוואי של האזור, קיימים מספר סוגי מבקרים , החל בתיירים המגיעים לטייל בנוף המקומי, תיירי המנזר בעלי אופי דתי אחר, רוכבי האופניים בעלי המסלול המאולתר סביב העיר וחוקרי העתיקות המגיעים לגלות את רבדי ההיסטוריה. לאור אופי העיר הקיים היום, יחד עם הטבע השופע באזור, בחנתי את הגבולות הנסתרים המחלקים ומפרידים בין האפיונים המייצרים הפרדה בעיקר בימי השבת. מסביב לאזורי המגורים גובל תחום הנקרא "תחום עירוב" ובעיניי האמונה היהודית דתית מייצר תחום בו התושבים "ערבים" זה לזה ומוגדר כרשות היחיד בו ההתנהלות אינה משתנה, אך מעבר לתחום זה ההגדרה היא לרשות הרבים ובה לא ניתן לטלטל חפצים ולהעבירם בין הרשויות, כאשר במרחבי רשות הרבים נהוג בעיקר לטייל ולהתבודד. תחום נוסף המתקיים הינו מסלול האופניים השגרתי אליו מגיעים גם כן בעיקר בסופי השבוע, הן לצרכי אימון והן לצרכי טיול, תחום זה "תופר" בין האזורים הציבוריים והיישובים הצפוניים אל דרום העיר כאשר במרכזו נמצא בית ג'מאל, מנזר הפתוח לציבור בימות השבת. בין תחום העירוב למסלול האופניים נוצר "כיס" שטח טבעי כאשר מצפון לדרום ניתן לראות שמפוזרים אתרי העתיקות בהתאם לתווי השטח, תוואי זה מקנה לי את הדרך הראשית לפרויקט אשר מחברת בין הערים המקראיות "תל בית שמש" ו"תל ירמות" העליונה והתחתונה ומייצר נקודות חקר מהותיות כחלק מהדרך הראשית החדשה. בתום השבת היהודית מתקיימת תפילת "הבדלה" המבדילה בין הקודש לחול ובין יום השבת אל שאר השבוע, כמו בתפילה כך גם במרחב הנוצר בין התחומים, השימוש העיקרי הוא בימי הקודש מעבר לימות החול, על כן סממני ההבדלה מהווים כלים לתכנון הפרוגרמות המשלבות בין התושבים למבקרים בשדה התכנון שלי.

   ארכיטקטורה טבע עיצוב

   הצעות נוספות:

   עידן בן יעקב

   שחר צור

   מאי גרוסמן

   טוני דואר

   ליאור פרחי