Loader M Created with Sketch.
   לעבודות נוספות של הבוגר.ת Stroke 1 תקשורת חזותית פרויקט גמר

   טבע שׂולְט
   Teva Sholt

   054-8184811
   tevasholt@gmail.com
   tevasholt.com/
   instagram icon @teva_sholt

   Plant Sociology

   אם נצא מן הגנים אל הטבע החופשי, במקום בו צמחים עומדים מול הגשם, הרוח, זה מול זה: ניווכח כי קיימת מערכת יחסית סבוכה למדי בין צמח למשנהו ובין הסביבה, ככתוב בספרים העוסקים במדע המקביל אצל בני-האדם.״ צמחים, כמונו, הם אורגניזמים חיים. לכן, יש לנו מחויבות ללמוד מהם ודרכם על הקשרי ההשתייכות שלנו בסביבה האנושית. דרך המטאפורה הרכה של הצמחים, הספר מעלה סוגיות חשובות על מי הוא זר ומי מקומי, כיצד אנחנו מקבלים חברות זרות והאם אפשר לקיים חברה אוטופית בה זר ומקומי שוררים בשלום זה עם זה. הספר מבקש להאיר את הקשרים שלנו בחברה האנושית, ואת הצמח לא רק כאובייקט יפה שיש להעריץ - אלא כנושא אחריות להמשך הקיום שלנו בעולם. הנחיה: דנה גז

   טבע טיפוגרפיה מצטייני בצלאל בסביבה ספר עיצוב עיצוב גרפי

   הצעות נוספות:

   מתן יונטף

   רוני נובה

   שי דיין

   ויקי אטלן

   מרים רוט